Villa Care. Voor totale ontzorging van uw bezit.

Villa Care.
Voor totale ontzorging van uw bezit.

Over Villa Care

Mijn naam is Gerard Schouten, sinds 1978 werkzaam in de bouwsector als coördinator en hoofduitvoerder van diverse projecten. Uiteenlopend van de restauratie van monumentale villa's tot en met de nieuwbouw van woonblokken. Zo ben ik bijvoorbeeld mede verantwoordelijk geweest voor de gedeeltelijke nieuwbouw/restauratie van de Universiteit van Amsterdam en de restauratie van de Haarlemse rechtbank.

Ik kan U adviseren over het reguliere onderhoud van uw bezit en de bijbehorende installaties. Zo kunt U extra kosten voorkomen omdat het herstellen van achterstallig onderhoud vaak een stuk duurder is.

En is een goed onderhouden villa niet een veel prettigere leefomgeving waar U met plezier uw familie, vrienden en zakelijke relaties uitnodigt?

Tevens kan ik U bijstaan als het gaat om een verbouwing/nieuwbouw van uw villa en de aanleg van technische installaties of het nemen van energiebesparende maatregelen.

Met Villa Care ontzorg ik het onderhoud en beheer van uw villa zodat U zorgeloos kunt genieten van uw bezit.

Villacare zorgt voor een vertrouwensrelatie met de familie en vanzelfsprekend kunt u uitgaan van een 100% discretie.Diensten

Tijdens een eerste, vrijblijvend gesprek inventariseer ik uw wensen en lopen we samen de herstel- en onderhoudswerken door. Op basis daarvan ontvangt u van mij een heldere offerte met een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden.

Villa Care biedt U de volgende diensten.

  1. Onderhouds- en controleronde in een van tevoren afgesproken frequentie.
  2. Advies over onderhoud of eventuele verbouw.
  3. Controle op geleverde werkzaamheden.
  4. Begeleiding en coördinatie van onderhoud en ev verbouwingen / nieuwbouw.
  5. Aanwezigheidsassistent. Wanneer u tijdens onderhoud niet thuis kunt of wilt zijn, zorg ik dat de werkzaamheden op een juiste wijze worden uitgevoerd.
  6. Verzorgen van kleine bouwkundige werkzaamheden zoals het ophangen van lampen/schilderijen/het sluitend maken van ramen en deuren.
  7. Begeleiding en coördinatie bij eventuele offertetrajecten.
  8. Advies over energiebesparende maatregelen.

Op de uitvoering van de hierboven beschreven dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Contact

Neem direct contact op via onderstaand formulier.

Telefoon:
035-5422279
06-40295353
KvK nr: 58556214
BTW-id: NL001225021B98

Referenties

Nullam quis arcu a elit feugiat congue nec non orci. Pellentesque feugiat bibendum placerat. Nullam eu massa in ipsum varius laoreet. Ut tristique pretium egestas. Sed sed velit dolor. Nam rhoncus euismod lorem, id placerat ipsum placerat nec. Mauris ut eros a ligula tristique lacinia non blandit metus. Sed vitae velit lorem, et scelerisque diam.

Anoniem, Bussum

ALGEMENE VOORWAARDEN VILLACARE

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID; WIJZIGING
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door of van Villacare Westerstraat 21 te baarn. hierna te noemen opdrachtnemer. Van deze voorwaarden kan door partijen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wijzigingen en aanvullingen en/of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend tussen partijen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 2 - AANBIEDINGEN; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer dan wel - bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging - op het tijdstip dat opdrachtnemer tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
Opdrachtgever is verplicht de schriftelijke aanbieding en/of opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de aanbieding en /of opdrachtbevestiging van opdrachtnemer naar het oordeel van de opdrachtgever afwijkt van de beoogde, te verlenen opdracht respectievelijk verstrekte opdracht, dient opdrachtgever bij schriftelijke opdrachtverlening daarop expliciet te reageren respectievelijk binnen vijf dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdracht conform aanbieding c.q. de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.

ARTIKEL 3 - WIJZE UITVOERING OPDRACHT
Opdrachtnemer zal zich inspannen om de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de gebruikelijke professionaliteit en expertise binnen het betreffende werkveld te voeren. Gezien de aard van de dienstverlening van opdrachtnemer is er sprake van een inspanningsverplichting in relatie tot de te leveren diensten en werkzaamheden.
Opdrachtgever zal volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdrachten en werkzaamheden en desgewenst aan opdrachtnemer ter beschikking stellen, wat benodigd is. Dit kan betrekking hebben op menskracht, documentatie, gegevens en aanwezige faciliteiten in materiële en ruimtelijke zin.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN; BETALING
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de overeengekomen prijzen exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, verzekeringen, kosten van rapportering, etc. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht kunnen separaat worden doorberekend. De door opdrachtgever verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de verleende opdracht.
Facturen van opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht na het verstrijken van de geldende betalingstermijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden minimaal gesteld op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-- exclusief BTW.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de continuering van werkzaamheden en diensten op te schorten en/of zekerheid in enige vorm te verlangen, ingeval opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

ARTIKEL 5 - (INTELLECTUELE) EIGENDOM
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor met betrekking tot het door hem aan opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal. Het is opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 6 - RECLAME
Reclames met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de (deel) opdracht respectievelijk de datum van dagtekening van de factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de opdracht en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 7 - LEVERINGSTERMIJN; WIJZE VAN UITVOERING
Opgegeven leveringstermijn en/of termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties en richtlijnen terzake de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk informeren.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van opdrachtnemer, is opdrachtnemer voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk, echter te allen tijde tot maximaal van het bedrag van de voor (het desbetreffende onderdeel van) opdracht overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat eventueel op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in een gegeven geval wordt uitgekeerd.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever - uit welken hoofde ook - jegens opdrachtnemer verjaren na één jaar na het moment, waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Alle situaties van overmacht ontslaan opdrachtnemer van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten.
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 9 - ANNULERING
Behoudens uitdrukkelijke instemming door opdrachtnemer, is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. te annuleren. Een verzoek tot annulering c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, mits door opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van de gederfde inkomsten. Uitgangspunten voor eventuele vergoedingen bij annulering zijn:
- meer dan een maand van tevoren: 25% van de overeengekomen vergoeding
- korter dan een maand voor aanvang van de diensten/werkzaamheden: 50% van de overeengekomen vergoeding
- tijdens de uitvoering van de levering van diensten en/of werkzaamheden: 100% van de overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER
Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van opdrachtnemer, te weten de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht , behoudens indien opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

1

2

3

Bel direct Mail direct